Maths
BACK-TO-SAFF-LIST
 FJ Miss F Jones BSc(Hons), PGCE, Head of Maths
 CM Mr C Murray BSc(Hons), PGCE
 SE  Mrs S Sube Keme BSc(Hons), PGCE
  Mr B Jackson BSc(Hons), PGCE
 JK Mr J Koltan Assistant Headteacher BEng(Hons), PGCE
  Mr D Sutcliffe Bed 
  Mr G Roberts BSc(Hons) with QTS, MA
       
Sir Thomas Boteler Church of England High School by STB